Menu

Disclaimer

New Cheese Development behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

New Cheese Development staat er niet voor in dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

Informatie, met inbegrip van eventuele vergissingen of fouten in gegevens, op de website binden New Cheese Development niet.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en foto’s) berusten bij New Cheese Development en/of bij de desbetreffende licentiegever van New Cheese Development.

De bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van New Cheese Development en van desbetreffende licentiegever te allen tijde te respecteren.

 

AANSPRAKELIJKHEID

New Cheese Development garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. New Cheese Development wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand. New Cheese Development is niet aansprakelijk indien de inhoud van de website fouten en/of onvolkomenheden bevat.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Op de website staan links naar andere (web)sites, zoals social media (web)sites. De bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat New Cheese Development geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Deze (web)sites staan niet onder controle van New Cheese Development en New Cheese Development verschaft deze links uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door New Cheese Development in. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico.